About us

Past Chairmen

Taizo Ishizaka Taizo Ishizaka
Chairman, Keidanren
March 1, 1955 – March 31, 1956
Tadashi Adachi Tadashi Adachi
President, Chamber of Commerce of Japan
April 1, 1956 – March 31, 1972
Kohei Goshi Kohei Goshi
Managing Director and Secretary General,
KEIZAI DOYUKAI (Japan Association of Corporate
Executives) April 1, 1972 – April 30, 1986
Tomitaro Hirata Tomitaro Hirata
President, Japan College of Social Work
May 1, 1986 – May 17, 1992
Masao Kamei Masao Kamei
Senior Advisor, Sumitomo Electric Industries Ltd.
May 17, 1992 – June 23, 2002
Jiro Ushio Jiro Ushio
Chairman & CEO, Ushio Inc.
June 12,2003 - June 13, 2014